letöltés.jpg

Chris Bleicher - Biografie 

Guten Tag und hallo,

mein Name ist Chris Bleicher. Ich begrüße Sie hier auf den Seiten von peepart.com. Meine websites www.bleicherart.com www.bleicher.com www.bavaria-art-souvenirs.com sind so facettenreich wie mein eigenes Leben.

Zu meiner Person in Kürze:
Geboren und aufgewachsen in München. Meine Eltern förderten mich als Kind bereits künstlerisch. Neben seinem technischen Beruf malte mein Vater, meine Mutter verfaßte Gedichte. Nach dem Besuch einer Klosterschule absolvierte ich erfolgreich eine Banklehre. Danach war ich einige Jahre in der freien Wirtschaft tätig - während dieser Zeit war ich weiterhin künstlerisch aktiv, um mich im Anschluß komplett der Kunst zu widmen.

"Meine Kunst ist meine Obsession" und wird inspiriert, u.a. von meinen zahlreichen exotischen Reisen: Afrika, Asien, China, Indien, Kanada, Karibik, Mittel- und Südamerika, Südsee und die USA. Vor ein paar Jahren kam Südkorea dazu. Die erste Reise dorthin mit Neon Art im Gepäck war auch abenteuerlich, da man noch kein Englisch sprach und ich mich mit den Museumsleuten nur mittels Übersetzungsapp verständigen konnte hier.

Mit meinen Arbeiten möchte ich Lebensfreude ausdrücken, mit Farben und Formen positiv beeinflussen, die Phantasie beflügeln. Ich glaube an Exotik, Erotik, Ökologie und Humor; dies wiederum verbunden mit Experimenten. Dem Zeitgeist bin ich i.d.R. 8-15 Jahre voraus, so bin ich beispielsweise die erste (Neon-)Künstlerin in Deutschland, die anfing (Tier-)Urnen & (Tier-)Särge zu bemalen: Urn Art. Ebenfalls mit meinem LiveCam-Projekt "peepart" war ich dem heute aktuellen Trend "Welt Live im Netz" 17 Jahre voraus!

Eine sogenannte "Freizeit" kenne ich nicht - meine "Berufung" ist gleichzeitig meine freie Zeit. Nichtsdestotrotz halte ich meinen Body fit, denn gerade als Künstlerin hat ein ästhetischer Körper für mich eine besondere Faszination. Hin und wider besuche ich auch Ballettaufführungen, um neben der Choreographie die formschönen, muskeldefinierten Körper in Bewegung zu studieren. Weibliche und auch männliche Erotik spielen natürlich auch in meiner Kunst eine Rolle. Die Anregungen hole ich aus dem Leben. Somit interessieren mich u.a. auch Randgruppen. Ereignisse jeglicher Art inspirieren meine Kunst.

Seit über 20 Jahren setze ich mich mit zahlreichen Aktionen und Happenings in den Medien für den Erhalt der Natur - in Verbindung mit Technik - ein. Ich liebe die Menschen und die Tiere. Heute ist eine intakte Natur wichtiger denn je für unsere nächsten Generationen. Dazu gesellte sich ehrenamtliche Tätigkeit mit 6-10-Jährigen eines Städtischen Kinderhorts sowie die Unterstützung von "Brillen Weltweit". mit meiner Brillensammelaktion hier

Ihre
Chris Bleicher

 

 

 

Hi and hello,

My name is Chris Bleicher - Welcome to my art pages.
Please view as well my virtual art gallery under www.peepart.com
My web sites are multifaceted like my own life.

About me in brief:
Born and raised in Munich, Germany. My father painted and had a technical profession. My mother wrote poems. I was encouraged and supported in art efforts by both my mother and father. After attending a convent school I successfully completed a bank training. Than I spent some years as a free lance worker while being active at the same time as an artist to the arts in order to dedicate myself completely to art afterwards.

My art is my passion and is inspired by my many exotic travels: Africa, Asia, Canada, China, Caribbean, India, Middle- and South America, South Seas and the USA. A few years ago South Korea is added. The first trip there with neon art in the luggage was also adventurous because nobody spoke English. Communication with the museum people was just possible with translation app here.

Through my artwork I want to express "joy of living", stimulate the fantasy and promote a positive attitude with colors and shapes. I believe in experiamentalism, exposing in my art the exotic, erotic, ecological and humorous. I am generally the zeitgeist 8-15 years ahead, for example I am the first (neon) artist in Germany who started to paint (animal) urns & (animal) coffins: Urn Art. I was also with my LiveCam project "peepart" 17 years ahead of today's current trend "World Live on the Net"!

I don't have a leisure time in the conventional sense, as my profession is my free time. I find time to keep my body fit, because an esthetic body has a special fascination for me as an artist. I like to visit ballet performances to study the beautifully shaped and defined bodies in motion. Female and male eroticism, too, plays a role in my art. The stimulant for the erotic comes from of life. Of particular interest are fringe groups. Any incident inspires my art. Since more than 18 years I have shown commitment for preserving nature in combination with technology. I love people and animals. Today an intact nature is more important than ever before for the next generations.

For over 20 years I have been campaigning for the preservation of nature - in connection with technology - with numerous campaigns and happenings in the media. I love people and animals. Today, intact nature is more important than ever for our next generations. In addition, there was voluntary work with 6-10 year old children at a municipal daycare center and the support of Brillen Weltweit (Eyewear Worldwide) with my glasses collection here

Yours,
Chris Bleicher

Szia és hello

A nevem Chris Bleicher - Üdvözöljük a művészeti oldalakon.
Kérjük, tekintse meg a virtuális művészeti galériámat is a www.peepart.com címen
Webhelyeim sokrétűek, mint a saját életem.

Rólam röviden:
Németországban, Münchenben született és nevelkedett. Apám festett és műszaki szakmával rendelkezett. Anyám verseket írt. Anyám és apám egyaránt ösztönzött és támogatott a művészeti erőfeszítésekben. A kolostori iskolába járás után sikeresen elvégeztem egy banki képzést. Ezután néhány évet szabadúszó munkásként töltöttem, miközben egyidejűleg aktív voltam a művészek művészeként, hogy utána teljesen a művészetnek tudjam szentelni magam.

Művészetem a szenvedélyem, és sok egzotikus utazás inspirálta: Afrika, Ázsia, Kanada, Kína, Karib-tenger, India, Közép- és Dél-Amerika, Dél-tenger és az USA. Néhány évvel ezelőtt Dél-Korea került hozzá. Az első út neon művészettel a poggyászban szintén kalandos volt, mert senki sem beszélt angolul. A múzeum embereivel való kommunikáció csak az itt található fordítóalkalmazással volt lehetséges.

Műalkotásaimmal szeretném kifejezni az "életörömöt", ösztönözni a fantáziát és elősegíteni a pozitív hozzáállást színekkel és formákkal. Hiszek a kísérletezésben, művészetemben egzotikus, erotikus, ökológiai és humoros bemutatásra kerül. Általában 8-15 évvel azelőtt vagyok a zeitgeist, például Németországban vagyok az első (neon) művész, aki elkezdett (állati) urnákat és (állati) koporsókat festeni: Urn Art. A "peepart" LiveCam projektemmel is együtt voltam 17 évvel a mai "World Live on the Net" trend előtt!

Nincs a hagyományos értelemben vett szabadidő, mivel a hivatásom a szabadidőm. Időt találok a testem fitten tartására, mert az esztétikus test különös vonzerővel bír számomra, mint művészre. Szeretek balettelőadásokat látogatni, hogy tanulmányozzam a gyönyörűen formált és meghatározott mozgásban lévő testeket. A női és férfi erotika is szerepet játszik művészetemben. Az erotika serkentője az életből származik. Különösen érdekesek a peremcsoportok. Minden eset inspirálja művészetemet. Több mint 18 éve elkötelezettséget tanúsítok a természet megőrzése mellett a technológiával. Szeretem az embereket és az állatokat. Ma az ép természet minden eddiginél fontosabb a következő generációk számára.

Több mint 20 éve kampányolok a természet megőrzéséért - a technológiával kapcsolatban - számos kampánnyal és a médiában történt eseményekkel. Szeretem az embereket és az állatokat. Ma az ép természet fontosabb, mint valaha a következő generációk számára. Ezenkívül volt egy önkéntes munka 6-10 éves gyerekekkel egy önkormányzati napközi területén és a Brillen Weltweit (Eyewear Worldwide) támogatása a szemüveggyűjteményemmel itt

A tiéd,
Chris Bleicher

359.jpg

Peepart Tagebuch: 16.-23. juli 2022

achievement award.jpg
unnamed (1).jpg

 peepart Diary July 2.-14, 2022

cert.jpg
unnamed (1).jpg

peepart Tagebuch 9. Juni - 1. Juli 2022

certificate.jpg
unnamed.jpg

Peepart Tagebuch 26.-30.Mai 2022 

unnamed.jpg

peepart Tagebuch 19. April - 7. Mai, 2022​​

076.jpg

Peepart Tagebuch 1.-15.April 2022

unnamed (6).jpg

Peepart Tagebuch 1- 29.März.2022.

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 31. Januar - 26. Februar 2022

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 1. - 12. Januar 2022​​

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 21. - 31. Dezember, 2021

letöltés.jpg

Veröffentlichung in Südkorea über meine Ausstellung, die am 1.1.2022 eröffnet wird:

75468_310683_4553.jpg
unnamed (1).jpg

Chris Bleicher - peepart Tagebuch 8. - 16. Dezember, 2021

advent.jpg

peepart Tagebuch 1- 6.- Dezenber 2021.

unnamed.jpg

Chris Bleicher's Neon Art in internat. Museumssammlungen,

peepart Tagebuch 24. Okt. - 22. Nov. 2021

letöltés.jpg

Chris Bleicher's Neon Art in Video für Haupt-Event in Südkorea

Im Video vom Haegeumgang Theme Museum hier (ab Minute 1:04) hält der Vorsitzende Kim Cheol-soo vom Gyeongnam Museum, die Ansprache vor Chris Bleicher's Neon Art. In Südkorea ist das KEIN Zufall, sondern ausserordentliche Wertschätzung, siehe dazu peepart Tagebuch vorab hier

Zitatanfang: "Am Montag, den 22. November 2021, um 11 Uhr findet der 11. Gyeongnam Museum of Art Wettbewerb in der Nammyung Art Hall statt. An der Hauptveranstaltung nehmen Vertreter aus 77 Mitgliedsstätten (Anmerkung: 77 Gebäude am Ende des Videos) der Gyeongsangnam-do Museums-Räte teil, und es werden verschiedene Veranstaltungen unter dem Thema "Museumskulturspaziergang" stattfinden." Zitatende

 

Free English translation
In the video from the Haegeumgang Theme Museum here (from minute 1:04) the chairman Kim Cheol-soo of the Gyeongnam Museum, gives the speech in front of Chris Bleicher's Neon Art. In South Korea this is NOT a coincidence, but an extraordinary appreciation, see peepart diary here in advance

Beginning of quote: "The 11th Gyeongnam Museum of Art Competition will take place in the Nammyung Art Hall on Monday, November 22, 2021 at 11 am. Representatives from 77 member sites (note: 77 buildings at the end of the video) will take part in the main event Gyeongsangnam-do Museums Councils, and various events under the theme "Museum Culture Walk" will be held." Quote end
 

Ingyenes magyar fordítás

A Haegeumgang Theme Museum videójában (1:04 perctől) Kim Cheol-soo, a Gyeongnam Múzeum elnöke mond beszédet Chris Bleicher Neon Art című műve előtt. Dél-Koreában ez NEM véletlen, hanem rendkívüli elismerés. , lásd előre a peepart naplót itt

Az idézet eleje: "A 11. Gyeongnam Múzeum Művészeti Versenyére a Nammyung Művészeti Csarnokban kerül sor 2021. november 22-én, hétfőn 11 órakor. 77 tagtelephely (megjegyzés: 77 épület a videó végén) képviselői vesznek részt. részt vesz a Gyeongsangnam-do Múzeumi Tanácsok fő eseményén, és különféle rendezvényeket tartanak a "Múzeumi Kultúra Séta" témája alatt."Idézet vége

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 3. - 23. Oktober

letöltés.jpg

Chris Bleicher - bin hier veröffentlicht: 【Well-known Artist-Germany】Chris Bleicher_International Associated Press-国际联合报社IAP

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 24. Juli - 8. September 2021