letöltés.jpg

Chris Bleicher - Biografie 

Guten Tag und hallo,

mein Name ist Chris Bleicher. Ich begrüße Sie hier auf den Seiten von peepart.com. Meine websites www.bleicherart.com www.bleicher.com www.bavaria-art-souvenirs.com sind so facettenreich wie mein eigenes Leben.

Zu meiner Person in Kürze:
Geboren und aufgewachsen in München. Meine Eltern förderten mich als Kind bereits künstlerisch. Neben seinem technischen Beruf malte mein Vater, meine Mutter verfaßte Gedichte. Nach dem Besuch einer Klosterschule absolvierte ich erfolgreich eine Banklehre. Danach war ich einige Jahre in der freien Wirtschaft tätig - während dieser Zeit war ich weiterhin künstlerisch aktiv, um mich im Anschluß komplett der Kunst zu widmen.

"Meine Kunst ist meine Obsession" und wird inspiriert, u.a. von meinen zahlreichen exotischen Reisen: Afrika, Asien, China, Indien, Kanada, Karibik, Mittel- und Südamerika, Südsee und die USA. Vor ein paar Jahren kam Südkorea dazu. Die erste Reise dorthin mit Neon Art im Gepäck war auch abenteuerlich, da man noch kein Englisch sprach und ich mich mit den Museumsleuten nur mittels Übersetzungsapp verständigen konnte hier.

Mit meinen Arbeiten möchte ich Lebensfreude ausdrücken, mit Farben und Formen positiv beeinflussen, die Phantasie beflügeln. Ich glaube an Exotik, Erotik, Ökologie und Humor; dies wiederum verbunden mit Experimenten. Dem Zeitgeist bin ich i.d.R. 8-15 Jahre voraus, so bin ich beispielsweise die erste (Neon-)Künstlerin in Deutschland, die anfing (Tier-)Urnen & (Tier-)Särge zu bemalen: Urn Art. Ebenfalls mit meinem LiveCam-Projekt "peepart" war ich dem heute aktuellen Trend "Welt Live im Netz" 17 Jahre voraus!

Eine sogenannte "Freizeit" kenne ich nicht - meine "Berufung" ist gleichzeitig meine freie Zeit. Nichtsdestotrotz halte ich meinen Body fit, denn gerade als Künstlerin hat ein ästhetischer Körper für mich eine besondere Faszination. Hin und wider besuche ich auch Ballettaufführungen, um neben der Choreographie die formschönen, muskeldefinierten Körper in Bewegung zu studieren. Weibliche und auch männliche Erotik spielen natürlich auch in meiner Kunst eine Rolle. Die Anregungen hole ich aus dem Leben. Somit interessieren mich u.a. auch Randgruppen. Ereignisse jeglicher Art inspirieren meine Kunst.

Seit über 20 Jahren setze ich mich mit zahlreichen Aktionen und Happenings in den Medien für den Erhalt der Natur - in Verbindung mit Technik - ein. Ich liebe die Menschen und die Tiere. Heute ist eine intakte Natur wichtiger denn je für unsere nächsten Generationen. Dazu gesellte sich ehrenamtliche Tätigkeit mit 6-10-Jährigen eines Städtischen Kinderhorts sowie die Unterstützung von "Brillen Weltweit". mit meiner Brillensammelaktion hier

Ihre
Chris Bleicher

 

 

 

Hi and hello,

My name is Chris Bleicher - Welcome to my art pages.
Please view as well my virtual art gallery under www.peepart.com
My web sites are multifaceted like my own life.

About me in brief:
Born and raised in Munich, Germany. My father painted and had a technical profession. My mother wrote poems. I was encouraged and supported in art efforts by both my mother and father. After attending a convent school I successfully completed a bank training. Than I spent some years as a free lance worker while being active at the same time as an artist to the arts in order to dedicate myself completely to art afterwards.

My art is my passion and is inspired by my many exotic travels: Africa, Asia, Canada, China, Caribbean, India, Middle- and South America, South Seas and the USA. A few years ago South Korea is added. The first trip there with neon art in the luggage was also adventurous because nobody spoke English. Communication with the museum people was just possible with translation app here.

Through my artwork I want to express "joy of living", stimulate the fantasy and promote a positive attitude with colors and shapes. I believe in experiamentalism, exposing in my art the exotic, erotic, ecological and humorous. I am generally the zeitgeist 8-15 years ahead, for example I am the first (neon) artist in Germany who started to paint (animal) urns & (animal) coffins: Urn Art. I was also with my LiveCam project "peepart" 17 years ahead of today's current trend "World Live on the Net"!

I don't have a leisure time in the conventional sense, as my profession is my free time. I find time to keep my body fit, because an esthetic body has a special fascination for me as an artist. I like to visit ballet performances to study the beautifully shaped and defined bodies in motion. Female and male eroticism, too, plays a role in my art. The stimulant for the erotic comes from of life. Of particular interest are fringe groups. Any incident inspires my art. Since more than 18 years I have shown commitment for preserving nature in combination with technology. I love people and animals. Today an intact nature is more important than ever before for the next generations.

For over 20 years I have been campaigning for the preservation of nature - in connection with technology - with numerous campaigns and happenings in the media. I love people and animals. Today, intact nature is more important than ever for our next generations. In addition, there was voluntary work with 6-10 year old children at a municipal daycare center and the support of Brillen Weltweit (Eyewear Worldwide) with my glasses collection here

Yours,
Chris Bleicher

Szia és hello

A nevem Chris Bleicher - Üdvözöljük a művészeti oldalakon.
Kérjük, tekintse meg a virtuális művészeti galériámat is a www.peepart.com címen
Webhelyeim sokrétűek, mint a saját életem.

Rólam röviden:
Németországban, Münchenben született és nevelkedett. Apám festett és műszaki szakmával rendelkezett. Anyám verseket írt. Anyám és apám egyaránt ösztönzött és támogatott a művészeti erőfeszítésekben. A kolostori iskolába járás után sikeresen elvégeztem egy banki képzést. Ezután néhány évet szabadúszó munkásként töltöttem, miközben egyidejűleg aktív voltam a művészek művészeként, hogy utána teljesen a művészetnek tudjam szentelni magam.

Művészetem a szenvedélyem, és sok egzotikus utazás inspirálta: Afrika, Ázsia, Kanada, Kína, Karib-tenger, India, Közép- és Dél-Amerika, Dél-tenger és az USA. Néhány évvel ezelőtt Dél-Korea került hozzá. Az első út neon művészettel a poggyászban szintén kalandos volt, mert senki sem beszélt angolul. A múzeum embereivel való kommunikáció csak az itt található fordítóalkalmazással volt lehetséges.

Műalkotásaimmal szeretném kifejezni az "életörömöt", ösztönözni a fantáziát és elősegíteni a pozitív hozzáállást színekkel és formákkal. Hiszek a kísérletezésben, művészetemben egzotikus, erotikus, ökológiai és humoros bemutatásra kerül. Általában 8-15 évvel azelőtt vagyok a zeitgeist, például Németországban vagyok az első (neon) művész, aki elkezdett (állati) urnákat és (állati) koporsókat festeni: Urn Art. A "peepart" LiveCam projektemmel is együtt voltam 17 évvel a mai "World Live on the Net" trend előtt!

Nincs a hagyományos értelemben vett szabadidő, mivel a hivatásom a szabadidőm. Időt találok a testem fitten tartására, mert az esztétikus test különös vonzerővel bír számomra, mint művészre. Szeretek balettelőadásokat látogatni, hogy tanulmányozzam a gyönyörűen formált és meghatározott mozgásban lévő testeket. A női és férfi erotika is szerepet játszik művészetemben. Az erotika serkentője az életből származik. Különösen érdekesek a peremcsoportok. Minden eset inspirálja művészetemet. Több mint 18 éve elkötelezettséget tanúsítok a természet megőrzése mellett a technológiával. Szeretem az embereket és az állatokat. Ma az ép természet minden eddiginél fontosabb a következő generációk számára.

Több mint 20 éve kampányolok a természet megőrzéséért - a technológiával kapcsolatban - számos kampánnyal és a médiában történt eseményekkel. Szeretem az embereket és az állatokat. Ma az ép természet fontosabb, mint valaha a következő generációk számára. Ezenkívül volt egy önkéntes munka 6-10 éves gyerekekkel egy önkormányzati napközi területén és a Brillen Weltweit (Eyewear Worldwide) támogatása a szemüveggyűjteményemmel itt

A tiéd,
Chris Bleicher

unnamed.jpg

peepart Tagebuch 19. April - 7. Mai, 2022​​

076.jpg

Peepart Tagebuch 1.-15.April 2022

unnamed (6).jpg

Peepart Tagebuch 1- 29.März.2022.

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 31. Januar - 26. Februar 2022

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 1. - 12. Januar 2022​​

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 21. - 31. Dezember, 2021

letöltés.jpg

Veröffentlichung in Südkorea über meine Ausstellung, die am 1.1.2022 eröffnet wird:

75468_310683_4553.jpg
unnamed (1).jpg

Chris Bleicher - peepart Tagebuch 8. - 16. Dezember, 2021

advent.jpg

peepart Tagebuch 1- 6.- Dezenber 2021.

unnamed.jpg

Chris Bleicher's Neon Art in internat. Museumssammlungen,

peepart Tagebuch 24. Okt. - 22. Nov. 2021

letöltés.jpg

Chris Bleicher's Neon Art in Video für Haupt-Event in Südkorea

Im Video vom Haegeumgang Theme Museum hier (ab Minute 1:04) hält der Vorsitzende Kim Cheol-soo vom Gyeongnam Museum, die Ansprache vor Chris Bleicher's Neon Art. In Südkorea ist das KEIN Zufall, sondern ausserordentliche Wertschätzung, siehe dazu peepart Tagebuch vorab hier

Zitatanfang: "Am Montag, den 22. November 2021, um 11 Uhr findet der 11. Gyeongnam Museum of Art Wettbewerb in der Nammyung Art Hall statt. An der Hauptveranstaltung nehmen Vertreter aus 77 Mitgliedsstätten (Anmerkung: 77 Gebäude am Ende des Videos) der Gyeongsangnam-do Museums-Räte teil, und es werden verschiedene Veranstaltungen unter dem Thema "Museumskulturspaziergang" stattfinden." Zitatende

 

Free English translation
In the video from the Haegeumgang Theme Museum here (from minute 1:04) the chairman Kim Cheol-soo of the Gyeongnam Museum, gives the speech in front of Chris Bleicher's Neon Art. In South Korea this is NOT a coincidence, but an extraordinary appreciation, see peepart diary here in advance

Beginning of quote: "The 11th Gyeongnam Museum of Art Competition will take place in the Nammyung Art Hall on Monday, November 22, 2021 at 11 am. Representatives from 77 member sites (note: 77 buildings at the end of the video) will take part in the main event Gyeongsangnam-do Museums Councils, and various events under the theme "Museum Culture Walk" will be held." Quote end
 

Ingyenes magyar fordítás

A Haegeumgang Theme Museum videójában (1:04 perctől) Kim Cheol-soo, a Gyeongnam Múzeum elnöke mond beszédet Chris Bleicher Neon Art című műve előtt. Dél-Koreában ez NEM véletlen, hanem rendkívüli elismerés. , lásd előre a peepart naplót itt

Az idézet eleje: "A 11. Gyeongnam Múzeum Művészeti Versenyére a Nammyung Művészeti Csarnokban kerül sor 2021. november 22-én, hétfőn 11 órakor. 77 tagtelephely (megjegyzés: 77 épület a videó végén) képviselői vesznek részt. részt vesz a Gyeongsangnam-do Múzeumi Tanácsok fő eseményén, és különféle rendezvényeket tartanak a "Múzeumi Kultúra Séta" témája alatt."Idézet vége

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 3. - 23. Oktober

letöltés.jpg

Chris Bleicher - bin hier veröffentlicht: 【Well-known Artist-Germany】Chris Bleicher_International Associated Press-国际联合报社IAP

letöltés.jpg

peepart Tagebuch 24. Juli - 8. September 2021

letöltés.jpg

Meine Neon Art im TV in Südkorea: Chris Bleicher 2021 금보성아트센터 

Let's Celebration~(Germany德國) Chris Bleicher
Chris Bleicher had participated our Aug. held
1st《North American International Festival of Arts 》2021 UGSIFF《Save the Planet》Online Public Welfare Art Exhibition
got an extremely honor~Congratulations
【Well-known Artist- Germany】Chris Bleicher
http://www.gjlhb.cn/newsinfo.asp?pid=603&id=168
歡慶 (Germany德國) Chris Bleicher
參加我協會WCECA...八月主辦的 首屆《北美國際藝術節》2021環球小金人《守護地球》線上公益藝術大展 獲得極大的殊榮
Ungarnpanorama: http://www.ungarnpanorama.de/
- bzgl. meines Ehrenpreises - ganzer Artikel
unter "Kultur&Kunst" oben auf "Chris Bleicher" klicken /
- regarding my honorary award - full report
Under "Kultur&Kunst" click on top "Chris Bleicher" /
- Tiszteletbeli kitüntetésemmel kapcsolatban - egész cikk
A "Kultúra és muvészet" alatt kattintson a fenti "Chris Bleicher" gombra
Magyarország panoráma: tiszteletbeli kitüntetésemmel kapcsolatban
(網路翻譯)匈牙利全景: http://www.ungarnpanorama.de/
-關於. 我的榮譽獎-全文
點選′′文化藝術′′頂端的′′克里斯·布萊克′′ /
-關於我的榮譽獎-完整報告
在'文化藝術'下點選頂部' Chris Bleicher ' /
國際聯合報社IAP
http://www.gjlhb.cn/newsinfo.asp?pid=481&id=114
臉書 https://www.facebook.com/wceca.org

https://www.facebook.com/國際聯合報社-gjlhbcn-100731648747995

https://www.facebook.com/国际联合报社-gjlhbscom-108100627998140

https://www.facebook.com/世界傳統文化研究院-World-of-Traditional-Culture-Research-Institute-100337838789148

letöltés.jpg

【Well-known Artist- Germany】Chris Bleicher_International Associated Press-国际联合报社IAP

letöltés.jpg

Chris Bleicher - Dankesplakette vom Bürgermeister der Stadt Jeongeup, Südkorea

Chris Bleicher bekommt Dankesplakette vom Bürgermeiser der Stadt Jeongeup, Südkorea

 

Im Dankesschreiben ("Letter of Appreciation") steht, frei übersetzt, Zitatanfang:
"Jury
Chris Bleicher
Sie haben mit außergewöhnlicher Leidenschaft und Hingabe aktiv am Jeongeup International Art Festival 2021 teilgenommen. Wir danken Ihnen für Ihren Beitrag zur Entwicklung der internationalen Kultur und Kunst.
1. November 2021
Bürgermeister der Stadt Jeongeup"

Kurator Joe vom Haegeumgang Theme Museum dazu, Zitatanfang:
"Der Jeongeup Mayor Award wird vom Jeongeup Bürgermeister in Anerkennung der Verdienste der Jury in Bezug auf die internationale Ausstellung im Jeongeup City Living Culture Center verliehen."
"Diese Trophäe wurde von Professor Hyo-geun Lee und Joong-ho Byun von der Jeonbuk National University of Science mitproduziert und mitgestaltet. Es ist die einzige Trophäe der Welt, die Keramik, Kupferplatten, Silberplatten, Holz und Perlen verwendet." Zitatende

Herzlichen Dank an den Bürgermeister der Stadt Jeongeup, Cheon Eob YU (Museums-direktor Haegeumgang Theme Museum) und Elsa Victorios (Präsidentin der Jury).

 

Free English translation
It is a great honor for me to receive this valuable additional prize, the Jeongeup Mayor Award. The Letter of Appreciation:

Original English text, quote beginning
"Jury
Chris Bleicher
You actively participated in the 2021 Jeongeup International Art Festival with extraordinary passion and dedication. We give this letter of appreciation to you for your contribution to the development of international culture and arts.
November 1, 2021
Mayor of Jeongeup City"

Curator Joe from the Haegeumgang Theme Museum added:
"The Jeongeup Mayor Award is an ward given by the Jeongeup Mayor in recognition of the merits of the juries in relation to the international exhibition held at the Jeongeup City Living Culture Center." "This trophy was co-produced and co-disigned by Professor Hyo-geun Lee and Joong-ho Byun of Jeonbuk National University of Science. It is the only trophy in the world that uses ceramics, copper plates, silver plates, wood and pearls." Quote end

Many thanks to the Mayor of Jeongeup City, Cheon Eob YU (museum director Haegeumgang Theme Museum) and Elsa Victorios (President of the Jury).

Ingyenes magyar fordítás
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkaphatom ezt az értékes kiegészíto díjat, nevezetesen a polgármesteri díjat, azaz a Jeongeup polgármesteri díjat. Az elismero levél ("Elismero levél") az idézet elején szabadon fordítva olvasható:
"Zsuri
Chris Bleicher
"Rendkívüli szenvedéllyel és odaadással aktívan részt vett a Jeongeup Nemzetközi Muvészeti Fesztivál 2021 -ben. Köszönjük, hogy hozzájárult a nemzetközi kultúra és muvészet fejlodéséhez.
2021. november 1
Jeongeup polgármestere"

Joe kurátor, a Haegeumgang Témamúzeum errol, az idézet kezdete:
"A Jeongeup Polgármesteri Díjat a Jeongeup polgármestere ítéli oda a zsuri érdemeinek elismeréseként a Jeongeup Városi Élo Kulturális Központ nemzetközi kiállításával kapcsolatban." "Ezt a trófeát Hyo-geun Lee professzor és Joong-ho Byun, a Jeonbuk Nemzeti Tudományos Egyetem professzora készítette és tervezte közösen. Ez az egyetlen trófea a világon, amely kerámiát, rézlemezeket, ezüstlemezeket, fát és gyöngyöket használ." Az idézet vége

Nagy köszönet Jeongeup polgármesterének, Cheon Eob YU -nak (Haegeumgang Theme Museum múzeumigazgató) és Elsa Victorios -nak (a zsuri elnöke).

unnamed (14).jpg
letöltés.jpg

Chris Bleicher gewinnt Ehrenpreis für Skulptur beim Weltrekord-Friedensfestival in Korea

Chris Bleicher gewinnt Ehrenpreis für Skulptur beim Weltrekord-Friedensfestival in Korea
Das Haegeumgang Theme Museum ist eines der bedeutendsten Museen in Korea. Grosses DANKE an Cheon Eob YU (Museumsdirektor), Elsa Victorios (Präsidentin der Jury), allen 14  Jurymitgliedern, Kuratoren, 283 Künstlern aus 63 (!) Nationen, die dieses weltrekordbrechende 7th Geoje International Art Festival WIEDER FRIEDEN ermöglichten! Die Münchner Botschafterin für Kultur und Neonkünstlerin Chris Bleicher (peepart.com) erhielt in der Kategorie Skulptur einen Ehrenpreis. Sie spendete die historische Starfighternase F-104, von ihr bemalt als FLOWER POWER, als Symbol für Frieden. Möge das Licht des FRIEDENS um die Erde reisen!

Chris Bleicher Wins Honorary Award for Sculpture at the World Record Peace Festival in Korea
The Haegeumgang Theme Museum is one of the most important museums in Korea. Big THANKS to Cheon Eob YU (museum director), Elsa Victorios (president of the jury), all 14 jury members, curators, 283 artists from 63 (!) Nations who made this world record-breaking 7th Geoje International Art Festival PEACE AGAIN possible! The Munich ambassador for culture and neon artist Chris Bleicher (peepart.com) received an honorary award in the sculpture category. She donated the historic star fighter nose F-104, which she painted as FLOWER POWER, as a symbol of peace. May the light of PEACE travel around the earth!

 

Chris Bleicher elnyeri a szobrászat tiszteletbele díját a koreai békefesztiválon
A Haegeumgang Témamúzeum Korea egyik legfontosabb múzeuma. Nagy KÖSZÖNET Cheon Eob YU-nak (múzeumigazgató), Elsa Victorios-nak (a zsűri elnöke), mind a 14 zsűritagnak, kurátornak, 283 művésznek 63 (!) Nemzetből, akik lehetővé tették ezt a világrekordot döntő 7. Geoje Nemzetközi Művészeti Fesztivált BÉKÉS ÚJRA ! Chris Bleicher müncheni (peepart.com) kulturális nagykövet és neonművész tiszteletbeli díjat kapott szobor kategóriában. A béke szimbólumának adományozta a történelmi F-104 csillagharcos orrot, amelyet VIRÁGERŐ-ként festett. A BÉKÓ fénye járja körbe a földet!

240747570_320346149888944_748414890968127471_n.jpg
240569866_320346003222292_2524855541101286211_n.jpg
letöltés.jpg

Chris Bleicher - Veröffentlichungen + peepart Tagebuch 10. - 14. Juli .2021

958.jpg

peepart Tagebuch/Diary 12.5.-1.6.2021:​​

unnamed.jpg

peepart Tagebuch/Diary 12.5.-1.6.2021:

unnamed.jpg

peepart Tagebuch/Diary 3.5..-11.5.2021:

Chris-Bleicher.jpg

peepart Tagebuch/Diary

Den Artikel übersetze

Den Artikel übersetze ich von
Englisch hier
in deutsch hier 
und ungarisch hier
Schönes Wochenende!

unnamed.jpg

peepart Tagebuch/Diary 1.4.-2.5.2021:
 

unnamed.jpg

peepart Tagebuch/Diary 9.3.-
28.3.2021:

unnamed (1).jpg

Chris Bleicher - peepart diary Jan. 22.2.-8.3.2021

260.jpg

Chris Bleicher - peepart diary Jan. 1.-22.2.2021​​